Kvkk Aydınlatma Metni

Bodrum Komfort Turizm Sey.Org.Otom.Taş.Araç Kir.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Mahremiyeti Politikası


Başvuru Formu


Bodrum Komfort Turizm Sey.Org.Otom.Taş.Araç Kir.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


1) Veri Sorumlusu


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Bodrum Komfort Turizm Sey.Org.Otom.Taş.Araç Kir.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere,  https://www.comfortcarrental.com/icerik/kvkk-aydinlatma-metni linkinden erişilebilen Bodrum Komfort Turizm Sey.Org.Otom.Taş.Araç Kir.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.


2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği


Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:


Sıfır veya ikinci el araç kiralama gerçekleştirilmesi,
Saatlik, günlük veya aylık araç veya lastik kiralama hizmetimizden faydalanmanızın sağlanması ve bu kapsamda rezervasyonların alınması veya iptal taleplerinin yerine getirilmesi,
Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin üyeliklerin oluşturulması, takibi veya iptali,
Araç yedek parça ve aksesuar kiralanması icrası,
Araç koruma hizmetlerinin sunumu,
Satış sonrası destek hizmetlerinin yerine getirilmesi,
Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
Müşterilerin finansal risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi,
Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
Onay vermiş olmanız halinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve Şirketimizin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.
3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ile ilgili detaylı bilgilere websitemizden ulaşabilirsiniz.


4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, ürün veya hizmetlerimizin satışı veya sunulması kapsamında Şirketimiz ile temas etmeniz halinde elektronik ortamda internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız, e-posta; fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ile Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere ve ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması doğrultusunda açık rızanıza ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır.


5) Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:


Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Whatsapp Telefon